Miškų mokslo tiriamųjų ir eksperimentinių darbų vykdymas 2024-07 Nr. BL-AM-MTD02

Priemonė: Vykdyti miškų mokslo tiriamuosius ir eksperimentinius darbus

Paraiškos priimamos nuo : 2024-07-02 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-08-02 17:00

Kompensacinė išmoka: 100000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 200000.00 Eur.

Nuo 2024 m. liepos 2 d. 8 val. mokslo institucijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. D1-292 patvirtintą Plėtros programos Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veiklos „Vykdyti miškų mokslo tiriamuosius ir eksperimentinius darbus“  finansavimo sąlygų aprašą (toliau - Aprašas).

Pažangos priemonės veiklos tikslas – kurti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pagrindus, skirtus švelninti poveikį klimato kaitai, stiprinti atsparumą jos poveikiui, didinti šalies miškingumą, racionaliau naudoti miškus, vystyti pažangią ir artimą gamtai miškininkystę.

Pareiškėjai - Galimi pareiškėjai (toliau – pareiškėjas): mokslo ir studijų institucija, vykdanti mokslinę ir (ar) mokomąją miškotyros, ekologijos ar aplinkotyros krypčių veiklą.

Valstybės paramos suma - 200 000 (du šimtai  tūkstančių) eurų.

Pažymėtina, kad bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma negali viršyti 300 000 eurų per trejų metų laikotarpį. Vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio 5 dalies nuostata, visi naudojami skaičiai yra bruto, t. y. neatskaičius mokesčių ar kitų rinkliavų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Aprašo 19-20 punktuose:

19. Visos veiklai įgyvendinti reikalingos ir dokumentais pagrįstos išlaidos yra tinkamos finansuoti. Dotacijos suma negali viršyti nustatytos maksimalios 100 tūkst. eurų (su PVM) sumos vienam miškų mokslo darbui.

20. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos nepriskirtos prie Aprašo 19 punkte nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų, taip pat:

20.1 nuostoliai vykdant miškų mokslo darbą;

20.2. užsienio valiutos keitimo išlaidos;

20.3. baudos, delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos.

20.4. PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus  turi teisę susigrąžinti.

Reikalavimai pažangos priemonės veiklai finansuoti

Pagal Aprašo 14-15 punktus taikomi reikalavimai:

14. Reikalavimai pažangos priemonės veiklai finansuoti:

14.1. siūlomų vykdyti miškų mokslo darbų temos turi būti aktualios miškų ūkio politikai, miškininkystei, reikalingos miškų ūkio strateginiams dokumentams ir teisės aktų projektams rengti;

14.2. miškų mokslo darbai turi atitikti viešojo sektoriaus poreikius;

14.3. miškų mokslo darbo vadovas turi atitikti šiuos reikalavimus:

14.3.1. turėti žemės ūkio mokslų srities miškotyros mokslo krypties, žemės ūkio mokslų srities miškininkystės mokslo krypties arba gamtos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro laipsnį (ar jam prilyginamą);

14.3.2. būti atlikęs ir (ar) parengęs (kaip autorius ir (ar) bendraautoris) ne mažiau kaip vieną mokslinį taikomąjį žemės ūkio mokslų srities miškotyros mokslo krypties, žemės ūkio mokslų srities miškininkystės mokslo krypties arba gamtos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties darbą arba paskelbęs ne mažiau kaip vieną mokslinį straipsnį, kurie būtų susiję su užsakomojo miškų mokslo darbo tema;

14.3.3. turėti ne trumpesnę kaip trejų metų žemės ūkio mokslų srities miškotyros mokslo krypties, žemės ūkio mokslų srities miškininkystės mokslo krypties arba gamtos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties patirtį, kai miškų mokslo darbui atlikti reikia atitinkamos patirties – ekonominės ir (ar) finansinės analizės rengimo arba informacinių technologijų srities.

15. Pažangos priemonės veiklos įgyvendinimas turi padėti įgyvendinti 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, numatytą horizontalaus darnaus vystymosi principą, kaip nurodyta 2022–2030 metų plėtros valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-305 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ įgyvendinimo III skyriaus I skirsnyje.

Su paraiška teikiami dokumentai:

Pareiškėjai su paraiška Agentūrai pateikia

18.1. Dokumentus, atitinkančius Aprašo 14 punkto reikalavimus;

18.2. Techninę specifikaciją, kurioje pagrindžiamas miškų mokslo darbo reikalingumas, aktualumas, nurodomi darbo tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai;

18.3. Atsižvelgiant į miškų mokslo darbo specifiką, pažangos priemonės veiklos techninius projektus, jei tai numatyta techninėje specifikacijoje;

18.4. Planuojamą išsamų biudžeto lėšų paskirstymą pagal išlaidų ekonominę paskirtį (klasifikaciją);

18.5. Planuojamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

18.6. Planuojamą miškų mokslo darbo įgyvendinimo grafiką;

18.7. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tinkamumo finansuoti deklaraciją (taikoma pareiškėjams, kurie yra PVM mokėtojai), rasite ČIA

18.8. ,,Vienos įmonės“ deklaraciją. (deklaracijos formą galima rasti: 2014.esinvesticijos.lt/...).

Pareiškėjų atsakomybė

Reikalavimai numatyti Aprašo 21, 39, 40 punktuose:

21. Visos miškų mokslo darbo įgyvendinimo išlaidos turi būti pagrįstos veiklos tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, užtikrintas jų atsekamumas.

39. Pažangos priemonės veiklos įgyvendinimo maksimali trukmė – 3 (treji) metai nuo dotacijos sutarties pasirašymo.

40. Pareiškėjas užtikrina, kad miškų mokslo darbas, kuriam finansuoti prašo dotacijos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos lėšų, kitų nacionalinių programų. Pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad įsiskolinimų valstybei neturi.

Paraiškų priėmimo tvarka - Paraiškų atrankos būdas – konkursas.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. liepos 2 d. 8.00 val. registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 2 d. 17.00 val. (Agentūros sprendimu paraiškų teikimo terminas gali būti pratęstas).  Apie gautą paraišką Agentūra informuoja pareiškėją per APVIS automatine žinute.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Detalus paraiškų vertinimas nurodytas Aprašo 23-29 punktuose: Agentūra per 20 darbo dienų pasibaigus kvietimo teikti paraiškas terminui, įvertina paraiškos atitiktį Aprašo 17 punkte nurodytiems reikalavimams, ir teigiamai įvertintų paraiškų sąrašą teikia Ministerijai paraiškų kokybiniam tinkamumo finansuoti vertinimui per DBSIS. Minėtą vertinimą sudaro paraiškų kokybinis vertinimas (priedas) ir paraiškų reitingavimas. Ministerija gali išsiųsti pareiškėjui papildomus paklausimus dėl trūkstamos informacijos. Kokybinio vertinimo metu per 20 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo Ministerijai įvertinama prašoma dotacijos suma, miškų mokslo darbo tikslai, uždaviniai, planuojami rodikliai Ministerija gali išsiųsti pareiškėjui papildomus paklausimus dėl trūkstamos informacijos. Kokybinio vertinimo metu per 20 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo Ministerijai įvertinama prašoma dotacijos suma, miškų mokslo darbo tikslai, uždaviniai, planuojami rodikliai.

27. Įvertinusi paraiškas, Ministerija jas suskirsto taip:

27.1. paraiškos, atitinkančios prioritetines einamųjų metų miškų mokslo darbų temas. Jeigu kelios paraiškos pateiktos ta pačia tema – į eilę įtraukiama paraiška, kurios techninėje specifikacijoje nurodyta daugiau mokslinių tyrimų uždavinių, jų įgyvendinimo ir metodų pasirinkimo galimybės faktiškai pagrįstos, atitinka siekiamus temos rezultatus, planuojamo miškų mokslo darbo apimtis didžiausia. Kitos paraiškos ta pačia tema į eilę neįtraukiamos;

27.2. paraiškos dėl miškų mokslo darbų, kurie numatyti strateginiuose dokumentuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuo mažiausios prašomos sumos iki didžiausios;

27.3. paraiškos dėl miškų mokslo darbų, kurie numatyti strateginiuose dokumentuose, patvirtintuose aplinkos ministro, nuo mažiausios prašomos sumos iki didžiausios;

27.4. paraiškos dėl miškų mokslo darbų, kurie numatyti Ministerijos ar pavaldžių įstaigų veiklos planuose ir (ar) prioritetuose, nuo mažiausios prašomos sumos iki didžiausios;

27.5. kitos paraiškos dėl miškų mokslo darbų nuo mažiausios prašomos sumos iki didžiausios.

Informacija apie sprendimą dėl kvietimo stabdymo paskelbiama kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje apva.lt ir https://apvis.apva.lt/.

Paraiškas subsidijai gauti pareiškėjas turi teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/.

Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA. Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštą video instrukciją, kurią rasite ČIA. Jeigu paraišką teikia jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, prie APVIS turi jungtis per savo fizinio asmens el. bankininkystę. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo (bendrija arba kita įmonė), prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Paraiškos pildymo instrukcija, rasite ČIA

Nuorodą į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK), rasite ČIA

Prioritetinių 2024 metais miškų mokslo tiriamųjų ar eksperimentinių darbų temų sąrašas, rasite ČIA

Pagrindiniai teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 24 d., įsakymu Nr. D1-292 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-305 „Dėl 2022–2030 metų Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ įgyvendinimo“ pakeitimo“ patvirtintas minėtos Plėtros programos pažangos priemonės  veiklos „Vykdyti miškų mokslo tiriamuosius ir eksperimentinius darbus“ finansavimo sąlygų aprašas, rasite ČIA (žr. aktualią redakciją).

Konsultacijas specialistai teikia darbo laiku

Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.

Penktadienį 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

APVA kontaktai

Paraiškų teikimo klausimais, prašome kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. Nr. +37060289477 ir +37060289450 arba el. p.: miskai@apva.lt

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2024-07-01