Priemonės, mažinančios ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų 2021-07 Nr. LAAIF-AM-AO01

Priemonė: Priemonės, mažinanti ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų

Paraiškos priimamos nuo : 2021-07-01 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-08-31 24:00

Kompensacinė išmoka: 200000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021–2023 m.  Aplinkos oro apsaugos 2.1.2.1. kryptį „projektai, susiję su technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimu Išskyrus projektus, susijusius su:

  • šilumos energijos, naudojamos ne technologiniame gamybos procese, gamyba; 
  • gamyboje naudojamų LOJ turinčių medžiagų (žaliavų) keitimu LOJ neturinčiomis; 
  • anglinių filtrų LOJ sulaikymui diegimu.

Kvietimui skirta suma1 000 000 Eur.

Paraiškos priimamos: nuo 2021 m. liepos 1 d. 8 val. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 24 val.

Galimi Pareiškėjai  

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Maksimali subsidijos suma: 200 000 EUR

Finansavimo intensyvumas:

Ne didesnis kaip 70 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų.

Reikalavimai pareiškėjui  

Pareiškėjas turi neatitikti sunkumų patiriančios įmonės sąvokos, kaip tai apibrėžia 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 punktas. Atsižvelgiant į galimą COVID pandemijos poveikį Pareiškėjui, vertinimo metu bus tikrinama ar teikiant paraišką Pareiškėjas ir Įmonių grupė/Susijusios įmonės (jei Subsidijos gavėjas priklauso Įmonių grupei/turi susijusių įmonių) yra pateikę VĮ „Registrų centras“ 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų atskleista nuosavo kapitalo  sudėtis. Jeigu vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 nuostatomis pareiškėjas privalo ruošti konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, toks rinkinys turi būti pateiktas VĮ „Registrų centras“,  Tarpinės finansinės atskaitomybės duomenys nevertinami.

Teisės aktai:    

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:    

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą galima rasti ČIA.

Kita informacija:

Pareiškėjai apie paraiškos vertinimo eigą informuojami APVIS sistemoje. 
Paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis LAAIF programos Tvarkos aprašo 21-30 p. nuostatomis.
Paraiškų vertinimui skiriama iki 2 mėn. 

Pareiškėjas privalo turėti TIPK  arba Taršos leidimą ar, dėl pagrįstų priežasčių, vieno iš šių leidimų neturint, Aplinkos apsaugos agentūrai pateiktą inventorizacijos ataskaitą.

Išlaidų tinkamumo suvestinė ČIA.

Paraiškų atrankos būdas: Konkursinis

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:    

Projekto poveikis aplinkai

  • Išmetamo į aplinkos orą teršalų (sieros dioksido, azoto oksidų, nemetaninių lakiųjų organinių junginių, kietųjų dalelių, amoniako) kiekio sumažėjimas (galima gauti iki 40 balų);
  • Palaidų kietųjų medžiagų saugojimo ir krovos darbų vykdymo sąlygų pasikeitimas (galima gauti iki 20 balų);
  • Dyzelino ar kt. skystojo kuro naudojimo technologiniame procese sumažėjimas (galima gauti iki 10 balų);
  • Teršalų, kuriems nustatyta cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė, kiekio sumažėjimas  (galima gauti iki 5 balų);
  • Vykdoma veikla (galima gauti iki 5 balų);
  • Projekto įgyvendinimo vieta (galima gauti iki 20 balų);

Projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentelę galima rasti ČIA

Kontaktai: 

Egidijus Petraitis

tel.  8 659 76105, el. p.  egidijus.petraitis@apva.lt

Vidas Stašauskas

tel. 8 678 01778, el. p. vidas.stasauskas@apva.lt
 

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2021-07-16